(Northern) Europe’s Grandest Canyons

A Norwegian version of this blog-post exist below the English version.

I (Malin) got the idea of this post by talking to my sister, Melissa (not a geologist). She visited Alvdal this summer. While hiking, they occasionally crossed a large canyon (jutulhugget canyon). She explained it as quite impressive, and the sight made her and her girlfriend eager to learn more about how it formed and Norway`s geology. This short blog-post will tell you about canyons in Norway, how they form and what makes them so unique. 

jutulhugget

Jutulhugget i Rondane, Hedemark (image found here)

Have you ever dreamed about standing on top of the Grand Canyon?

The geology and landscape of Grand Canyon is so impressive that about 5 million people visit every year. But realistically you do not have to cross the world to see an impressive canyon. Few know that grand canyons also exist in Norway. Quite impressive canyons actually. Alta, for example, is home to the Northern Europe’s greatest canyon – Sautso Canyon – at 12 km long and over 400 meters deep. 110 000 tourists visit Alta every year, but how many actually see the canyon? There is however other examples as well, in Alvdal, Hedmark, Vøringsfossen canyon, Hordaland, and Hellemobotten in Nordland to mention a few.

Sautso.png

Sautso Canyon (Alta) is the largest canyon in Northern Europe. (Picture found here)

So what is actually a canyon? ​

A canyon is a river valley with steep escarpments, or cliffs on either side. Canyons usually form through erosive action of a river, and the bed-rock geology often defines how wide a canyon can form. A river will tend to choose the path that is easiest – so very hard rock that doesn’t erode as easily will limit where a river can flow. The difference in elevation between the start of a river, and where it ends at a sea or lake, is also important for determining how deep a canyon can become. A river attempts to maintain a balance between start to end – so if the elevation at either end of the river changes, the speed of the water will also change. This graph illustrates the link between water speed and deposition vs. erosion:

Capture.PNG

The Hjulstrom Curve shows the relationships between sediment size and water speed to determine whether a river will erode material or deposit material (Image found here)

If the water in a river is slowed for some reason, for example the slope of the river becomes less steep due to downwards erosion, the river will begin to deposit material. If the water in the river increases velocity, for example due to increasing elevation at the source of the river, erosion will occur and canyons could begin to form.

In Norway, after the last ice age (about 20 000 years ago), a large amount of weight was removed from the surface when the ice sheet melted. The weight of the ice sheet essentially pushed down on the landscape and when it was removed, the land was able to ‘bounce’ back up, increasing the elevation in the middle of Scandinavia. This increase in elevation meant that rivers flowing out to sea needed to erode straight downwards to maintain balance, forming the some of the canyons we see today.

Sautso Canyon

A large part of inland Finnmark is a large plateau called Finnmarksvidda. During the last ice age there was a substantial weight on Finnmarksvidda due to the all the ice. Once this ice was removed, the elevation of Finnmarksvidda increased and rivers flowing out from glaciers had to erode down into the landscape to maintain their balance. This process is responsible for the Sautso Canyon near Alta. This canyon is pictured in the first image.

Other Canyons in Norway

The canyons around Norway are formed in much the same way as the Sautso, where the removal of the ice sheet after the ice age caused the land to rebound and changed the dynamics of the rivers flowing out to sea causing them to erode down into the bedrock beneath. In addition to their scenery in the landscape, canyons are very interesting features to study for geologist (one of our things to do this year is definitely to take a drive up to Alta to see the canyon!). Canyons are geologically important/interesting because they give exposure into rocks that would otherwise be underground and inaccessible to us. It also makes it possible to travel through geological time, uppermost rocks are (in most cases) the youngest and earliest deposited rocks, while they increase in age as you move down the canyon to the bottom river. While some people are interested in human or animal life history, other histories go even farther back!

Other picture examples of canyons in Norway:

nature-landscape-waterfall-canyon-river-norway-trees-mountain-clouds-snowy-peak-shrubs-1920x1200.jpg

Vøringsfossen Canyon. Photo by Ole Henrik Skjelstad.

Hellemobotten.png

Hellemobotten Canyon, Nordland (Image found here).

Jutulhogget1

Jutulhogget i Rondane, Hedmark (Image Found Here).

Other canyons that we want to mention are Silfar canyon in Finnmark, Gudbrandsjuvet in Valldal and Bordasgjelet in Voss, Hordaland.

Maybe some of these canyons are close to you and are worth a visit?

Malin/Kate

——-

 Norwegian:

Nord-Europas Grand Canyons

Eg fekk ideen om å skrive eit slikt innlegg av søstera mi, Melissa (ein ikkje-geolog). Ho besøkte Alvdal i sumar.  Medan dei var på tur i fjellet, kom dei tilfeldig over ein stor canjon! Denne canjonen vart ho svært imponert over, og det førde til at ho og hennar kjæreste blei ivrig i å lære meir om korleis dein blei til og Norges geology, generelt sett. Eg huskar ho spurte meg om da ikkje fann ei geologi-bok om Norges geolog for ikkje-geologer. Den beste boka eg vet om  og tipsa ho om var Haakon Fossens bok, ”Geologi”. http://www.adlibris.com/no/bok/geologi-9788245006735

Dette korte blogg-innlegget har hensikt å gje ein innføring i Norges canjoner, korleis det vart forma og kva som gjerd ei så unike.

Malin

 

Har du noko sinne drøymt om å stå på toppen av Grand Canyon med utsikt over heile sulamitten?

Geologien og landskapet til Grand Canyon er så imponerande at om lag 5 millionar menneskjer besøkjer plassen kvart år. Realistisk sett, så behøver du ikkje kryssa Atlanteren for å sjå ein imponerande canyon. Få er klar over at ”grand canyons” også eksisterer i Norge. Alta for eksempel (som kansje er det mest kjente eksempelet) er staden til Nord-Europas største canyon – Sautso Canyon – med sine 12 km i lengde og over 400 meter dyp. 110 000 turister besøkjer Alta kvart år, men det er usikkert kor mange som faktisk ser kanjonen.

Men det finnes også andre eksempel, i Alvdal, – Hedemark, Vøringfossen Canyon – Hordaland, Hellebotten Canyon – Nordland for å nemne eit par.

 

Så kva er eigentlig ein Canyon?

Ein canyon er ein elve-dal med steile sider, eller klipper på begge sider. Canyon former seg grunna sterke erosive krefter av ei elv. Bergarten den karvar seg gjennom, bestemmer ofte kor vid canyonen blir. Ei elv vel alltid den lettaste vegen – det betyr at en veldig hard bergart  som ikkje vil erodere lett vil begrense kvar elva kan strøyme. Forskjellen i elevasjon mellom starten og slutten av ei elv, og om den endar opp i ein innsjø eller ein fjord er også faktorar avhengig av kor djup ein canyon kan bli. Ei elv forsøker å oppretthalde ein balanse frå start til slutt – så om elevasjonen ved ein av desse posisjonane endrar seg, vil  også hastigheita til vannet endre seg. Denne grafen illustrerer linken mellom vann-hastighet og avsetning versus erosjon av leire – sand – grus:

Hjulstrøms diagram viser forholdet  mellom sediment storleik og vatn-hastigheit for å avgjere om ei elv vil erodere material eller avsetje material.

Om vatnet i ei elv byrjar å strømme i mindre hastigheit av ein grunn, for eksempel ved at elva får ein mindre helling kan altså elva begynne å avsetje materiale. Om vatnet får ein auke i hastigheit, for eksempel ved at underlaget blir brattare, kan den begynne å erodere seg ned gjennom undergrunn; på denne måte kan ein canyon byrje å danne seg.

Ei stor mengde vekt grunna isbrear vart fjerna ved smelting etter siste istid (ca 20 000 år sidan) i Noreg. Denne vekta pressa ned landskapet, og når den forsvann byrja landskapet å «sprette» opp att, noko som har auka elevasjonen i Noreg og resten av Skandinavia. Denne auken i elevasjon førte til at elver som strøymde ned til hav og fjordar i Noreg fekk ei brattare helling, og mange av canyonane i Norge starta å forme seg som følgje.

Sautso Canyon

Det var akkurat dette som skjedde med Sautso Canyon i Finnmark. Finnmarksvidda er eit stort platå i Finnmark. Ved siste istid var det en betydelig vekt på dette platået grunna tjukke is masser. Når dette smelta, og landet byrja å heve seg igjen, strømma store smeltevatns-elver fra breane i betydelig vatn- hastigheit for å forsøke og oppretthalde balansen igjen. Resultatet kan sjåast på figuren under.

Andre canyonar i Noreg er som sagt forma på same måte. I tillegg til sin flotte karaker i landskapet er canyoner særs interessante for geologer då dei eksponerer ein undergrunn som elles ville ha eksistert under føtene på oss og dermed være utilgjengelig. Det gjer det også mulig å ta ei reise inn i geologisk tid, dei øvste bergartane er dei yngste (i dei fleste tilfelle), aukar alderen på bergartane etter kvart som ein bevegar seg ned i canyonen til botn.

Sjå engelsk versjon for figurar og bilete.

Malin/Kate

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s